Program

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz,
jeśli nie może - pomóż!


Janusz Korczak

 

Pracujemy wykorzystując elementy najnowszych metod i teorii pedagogicznych, wybierając to, co najbardziej odpowiednie i dostosowane do aktualnych potrzeb i etapów rozwoju dzieci. Pragniemy pomóc naszym wychowankom w poznawaniu świata poprzez badanie, eksperymentowanie i doświadczanie stwarzając najlepsze możliwości do realizacji stawianych celów i zadań.
Chcemy, aby nauka i odkrywanie świata stało się dla dzieci wielką przygodą, mającą swój początek w naszym przedszkolu.
Dlatego: Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na ministerialnej Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego i zatwierdzonych programach wychowania przedszkolnego. Ponadto realizujemy autorski program edukacji ekologicznej.

NIE ZAPOMINAMY, ŻE: Zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej działalności. W toku zabawy dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności. W zabawie naśladuje i odtwarza elementy pracy ludzkiej, w których wykonanie wkłada wiele wysiłku tak jak to czynią dorośli w pracy. Zabawowe formy uczenia się przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania, ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi i pamięci. Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. 

Preferowaną formą pracy w naszym przedszkolu jest też aktywność dziecka, umożliwianie mu decydowanie i dokonywanie wyboru oraz poznawanie własnych możliwości, nabywanie poczucia pewności i bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji. Proces dydaktyczno - wychowawczy realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące. W swojej pracy wykorzystujemy następujące metody:

  • Metoda wprowadzania dziecka w świat pisma - I. Majchrzak Przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, ma na celu obniżenie wieku, w którym dzieci spotykają się z pismem, kładzie nacisk na wizualny aspekt nauki czytania oraz zakłada prowadzenie z dzieckiem możliwie dużej liczbie ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w dostrzeganiu drobnych różnic między literami.

  • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej Jedna z form aktywizujących dostarczających dziecku wiedzę matematyczną w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier - ściganek.

  • Metoda Dobrego Startu - prof. Marty Bogdanowicz Zajęcia prowadzone tą metodą utrwalają orientację w schemacie ciała i przestrzeni, oraz percepcję słuchową. Dzieci ćwiczą sprawność narządów oddechowych, poczucie rytmu, słuch muzyczny i fonematyczny oraz płynność ruchów. Powiązanie śpiewu, ruchu, muzyki i plastyki w jednym ćwiczeniu aktywizuje i uspakaja system nerwowy dziecka. Stwarza możliwości poznania wielozmysłowego (słuchowego, wzrokowego i ruchowego). Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

  • Metoda Ruchu Rozwijającego - Weroniki Sherborne Polega na stosowaniu ćwiczeń, które umożliwiają dziecku poznanie własnego ciała i poszczególnych jego części, nabywanie pewności ruchów i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. Kształtuje umiejętności osiągania stanu odprężenia. Stosując metodę uczymy dzieci współpracy w grupie, współdziałania w zespole, ułatwiamy nawiązanie kontaktu i współpracę z partnerem i grupą. Metoda pomaga dzieciom w zdobywaniu pewności siebie. 

  • Elementy Pedagogiki Zabawy Klanza Metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy. Realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych, przyjemnych w odbiorze, niepozbawionych głębszej refleksji.

  • Metoda Gimnastyki Twórczej - R. Labana, C. Orffa, A.M.Kniessów W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycie wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową. Elementy tej metody urozmaicają nam zestawy ćwiczeń ruchowych. Pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia twórcze w formie tańca zasługują na szczególną uwagę - pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, uwalniają wewnętrzne napięcia i niepokoje. Zabawy twórcze pozwalają dzieciom przeżyć zadowolenie, radość, a to pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Przeżywanie lęków, obaw, osiąganie poziomu swobodnego komunikowania się prowadzi do osiągania przez dzieci sukcesu.

 

  • Elementy pedagogiki M. Montessori Metoda M. Montessori umożliwia dzieciom współdziałanie, pokazuje na czym polega wzajemna pomoc, uwrażliwia na potrzeby innych, dzieci uczą się wzajemnego szacunku dla człowieka, jego pracy. Rozwijają się społecznie, w atmosferze przyjaźni, otwartości, wzajemnej pomocy, poznają empatyczne sposoby porozumiewania się, kształtują takie cechy jak: troskliwość, opiekuńczość, wrażliwość, cierpliwość.